Starka protester mot vägavstängning

Starka protester mot vägavstängning

Försvarets radioanstalt (FRA) vill stänga av den sträcka av Rörbyvägen som passerar anläggningen. Vägen är idag allmän och en avstängning innebär stora olägenheter för boende och näringsidkare som bor och verkar bortom FRA, upprör många på Lovön.

FRA byggde sin anläggning på 1940-talet. Nu är lokalerna slitna och man är trångbodd. Det innebär att man ska bygga ut anläggningen och av säkerhetsskäl, vill man stänga av Rörbyvägens sträcka utanför FRA.

– Hotbilden mot en försvarsanläggning är inte riktigt likadan som den var på 40-talet. Nu ser vi över säkerheten och det är inte lämpligt att en allmän väg går rakt genom ett skyddsobjekt, förklarar Fredrik Wallin, talesperson för FRA.

Utöver avstängningen av vägen planerar FRA att utöka sin yta på Lovön från 15 hektar till totalt 60 hektar i flera etapper som kommer att inhägnas på olika vis.

2017 gjordes en konsekvensanalys inför en eventuell utvidgning och i analysen står bland annat att ”Målet bör vara att åtgärderna medför så små och väl avvägda ingrepp i landskapet som möjligt, såväl fysiska som visuella. De anordningar som ska utföras bör i möjligaste mån gestaltas så att de inte blir onödigt dominerande över kulturhistoriskt värdefulla spår och landskapsbild. Åtgärderna bör minimera intrång i värdefulla naturmiljöer.”

Vidare at ”Områdets betydelse för friluftslivet bör säkerställas genom att åtgärder i möjligaste mån anpassas så att människors möjlighet att röra sig i området inte i onödan inskränks och att befintliga markerade leder inte bryts av. Med tanke på Lovöns höga landskapsvärden, inklusive natur, kultur och friluftsliv, rekommenderar vi att uppdragsgivaren utreder möjligheten att hitta alternativa lösningar för den fortsatta verksamheten än att utöka skyddsområdet”.

– Man har tagit hänsyn till nästan allt i den här utredningen. Gränserna för utvidgningen av skyddsobjektet är anpassat till det som kom fram i utredningen, svarar Fredrik Wallin.

– De anläggningar som FRA uppför på Lovön ska vara samrådda med Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har inte haft några invändningar i dessa samråd. Beträffande eventuell avstängning av vägen hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverket, kommenterar säger Sara Sundin, enhetschef på enheten för natur och viltärenden på Länsstyrelsen.

Det är inte bara de närmast berörda i området som är upprörda över planerna, många engagerade lovöbor är mot vägavstängningen.

– Det handlar både om själva utvidgningen av FRA men också nu specifikt, en avstängning av vägen. Det är inte bara vi som bor och verkar på Lovön som tycker att det är en unik miljö. Det är klassat som naturreservat, det är klassat som riksintresse vad gäller kulturmiljö, det är buffert till Drottningholms slott som står på världsarvslistan och det är ett rikt friluftsområde. Det är ett unikt område med gårdar med anor från 1500-talet. Dessa gårdar bedrivs fortfarande, det är ett levande landskap, det kan inte flytta, säger Sofia Klingspor, boende på Lovön. Hon fortsätter:

– Då måste också FRA anpassa sig. De säger att de flyttade dit för 80 år sedan och att säkerhetsläget har förändrats. Det kan inte vara omöjligt att hitta andra lösningar än att stänga av den enda huvudvägen in på Lovön som är pulsådern in till hela bygden.

MN har också frågat hur Ekerö kommun ser på situationen.

  Vi har tittat på den här frågan då det berör våra medborgare i kommunen. Men mycket av det här är inte frånor som kommunen har rådighet över, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också