Starkt motstånd till byggnation

Starkt motstånd till byggnation

Beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen

Beslutet att bygga på tomten på Tranholmen möter återigen motstånd bland kommuninvånarna. 2016 lades byggnationsplaner där på is, då marken visade sig vara olämplig att bygga på.

På kommunfullmäktige före sommaren beslutades att en tomt på Tranholmen ska säljas för att sedan bebyggas med ett vård- och omsorgsboende. Socialdemokraterna, Öpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna reserverade sig till beslutet.

– Det finns ett överväldigande motstånd mot att bebygga Tranholmen och inte bara från de närmast boende. Sedan 2016, när det begav sig sist, finns en vilande protestlista med hundratals namn och en skrivelse från Mälaröarnas naturskyddsförening som starkt avråder från att bebygga tomten. Det här är ett fantastiskt grön- och friluftsområde, mitt i Ekerös gröna kil, med god tillgänglighet och som dagligen besöks av hundratals medborgare. Det mest sorgliga är att kommunen nu vid två tillfällen visat sig villiga att helt strunta i både våra naturkärnvärden, men framförallt sina invånares synpunkter, säger Jesper Stridbeck, boende i området som överklagat beslutet.

2016 när möjligheten att bebygga tomten undersöktes, bedömde kommunens tjänstemän marken som olämplig att bygga på. Skälen som angavs var att det fanns risk för översväm­ningar och underliggande berg, som gjorde att det skulle vara mycket dyrt att bygga på den. Ett ytterligare hinder var att marken på tomten med största sannolikhet är förorenad av högfluorerande ämnen från brandskum, så kallade PFAS-gifter.

Vad är det som gör att man nu anser att marken är lämplig att bygga på?

– Vid tiden för det stora flyktingmottagandet under-

söktes flera platser i kommunen, bland annat den före detta reningsverks-

tomten vid Tranholmen. Det var då aktuellt att utreda om man kunde upprätta tillfälliga bostäder på platsen med tillfälligt bygglov. Det var inte en framkomlig väg utifrån vägledande domar i överprövande instanser som upphävt tillfälliga bygglov. Vi gör bedömningen utifrån att detaljplanen medger att tomten kan bebyggas med en i det här fallet, permanent verksamhet med särskilt boende, säger Johan Elfver, press- och näringslivschef.

En upphandling är igång av köpare samt exploatör till marken. Finns information i upphandlingen om att det handlar om ett mycket dyrt markarbete för att kunna bygga på tomten?

– Nej, den frågan blir aktuell vid en eventuell försäljning då köpare och säljare diskuterar köpeavtal och då köpare också gör en bedömning av marken, säger Johan Elfver.

I länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för översvämning står följande:

”För att inte ytterligare förvärra situationen med lågt liggande bebyggelse bör samhällsplaneringen vara restriktiv med exploatering i lågt liggande och strandnära lägen tills dess att det finns en långsiktig strategi för Mälarens framtid som inkluderar hanterandet av ett stigande hav i det längre tidsperspektivet. Utifrån ett statligt perspektiv är det därav rimligt att ha en lång planeringshorisont för att inte bygga in sig i framtida kostnader som kan drabba både den enskilda och samhället.”

Tomten på Tranholmen ligger idag cirka 1,3 meter över Mälarens nivå. Enligt bestämmelser krävs det att bebyggelse ska ligga 2,5 meter över Mälarens nivå. Detta betyder att marknivån på Tranholmstomten ska höjas med cirka 1,2 meter. Detta i sin tur betyder att intilliggande väg också bör höjas med tanke på framkomlighet för utryckningsfordon.

Utifrån länsstyrelsens rekommendationer ser det svårt ut att få ett godkännande från dem.

– Vi vill inte föregripa länsstyrelsen i Stockholms bedömning och beslut innan de har fått alla underlag i ärendet, säger Johan Elfver.

Varför fanns inga underlag kring markutredningar med mera vid kommunfullmäktiges beslut?

– Det saknades inga underlag för det ärende om försäljning som kommunfullmäktige beslutade om i detta första steg. Beslutsunderlaget var upphandlingsenhetens tjänsteutlåtande. Ärendet handlade om att kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta om försäljning av fastigheterna till den exploatör som tilldelas kontrakt i upphandlingen av hyresavtal Tranholmens vård- och omsorgsboende, säger Johan Elfver.

Beslutet är överklagat till Förvaltningsdomstolen, där Jesper Stridbeck vidhåller att beslutet är olagligt och oberett. Detta bland annat grundat på avsaknad av av underlag och beredning från berörda nämnder.

EWA LINNROS

                        

Läs också