Stenhamraborna får säga sitt

Stenhamraborna får säga sitt

Stenhamra centrum står inför en omfattande utbyggnad med nya bostäder, butiker och annan service. Men först får stenhamraborna säga sitt i en unik medborgardialog.

– Kommunen har tidigare fått kritik för att de inte har lyssnat på medborgarna och tagit hänsyn till deras åsikter. Ett av de politiska målen för året är att medborgarinflytandet ska öka. Bland annat har det bestämts att vi ska använda dialogprocessen i ett större planarbete och nu gör vi det i detta pilotprojekt, berättar Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare på kommunen.

Han beskriver hur han och andra tjänstemän fått utbildning och handledning hos SKR (Sveriges kommuner och regioner, tidigare SKL, Sveriges kommuner och landsting, reds. anm.), för att leda dialogarbetet och ansvara för själva samtalsstrukturen. Kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor har dock hand om själva planarbetet. Redan tidigare har ett planarbete påbörjats, men nu har man tagit omtag, då kritiken blev stark för att man inte lyssnat tillräckligt på medborgarna.

I programmet för utvecklingen av Stenhamra centrum beskrivs att det ska göras förtätning av bebyggelsen med fler bostäder, butiker och andra servicefunktioner, att det ska bli en bättre kvalitet på grönområdena och att man ska skapa mer liv och rörelse i centrumet. Men hur det hela ska gestalta sig är långt ifrån klart. Där kommer dialogen in i bilden och helgen den 7 och 8 december hölls gruppdiskussioner kring utbyggnaden tillsammans med ett nittiotal stenhamrabor som anmält sig.

– Det blev en mycket positiv helg med många konstruktiva synpunkter, idéer och aha-upplevelser, både för tjänstemän, förtroendevalda och medborgare. Min känsla är att alla har varit beredda att bidra till samtalet och lyssna på varandra. Eller som en deltagare uttryckte det i slutet av en workshop: ”När jag kom hit hade jag en väldigt tydlig bild av vad jag tyckte, men efter idag har jag fått helt andra perspektiv”.

Inför dialoghelgen hade också ett 30-tal perspektivinsamlingsmöten hållits med föreningar, affärsidkare, förtroendevalda, skolungdomar och andra intressegrupper. I dessa samtal har en mängd synpunkter fångats upp. Bland annat nämner många att de vill ha ett grönare centrum, mer service och butiker samt fler offentliga mötesplatser.
Riccard Slettengren Badiali beskriver hur han och kollegorna har förhoppningen om att medborgarinflytandet ska resulterar i en starkare ”vi-känsla” och att bredden på perspektiven och synpunkterna ska bli tydliga.

– Vi har pratat med allt från elever på skolorna till personer som är uppväxta i Stenhuggarbyn, föreningar och affärsidkare och många andra. Det viktiga är att alla får möjlighet att komma till tals och vi vill visa att vi tar tillvara medborgarnas egna ideér så långt det är möjligt.

LO BÄCKLINDER

Planprocess Stenhamra centrum

Under sommaren 2020 beräknas samråd kring centrumutvecklingen utifrån ett samrådsförslag där resultat från dialogen vägs samman med övriga utredningar. Allmänheten får lämna synpunkter.
Därefter ses förslaget över och eventuella ändringar görs innan planförslaget ställs ut på granskning. Allmänheten får åter möjlighet att lämna synpunkter.
Mindre ändringar görs och planen går upp för antagande uppskattningsvis under andra halvan av 2021. Sedan lämnas utrymme för överklagan.
Någon gång under 2023 hoppas kommunen på att planen har vunnit laga kraft, spaden kan sättas i backen och byggandet påbörjas.

Läs också