Stora beslut på KF

Stora beslut på KF

Äldreboende ska byggas på Tranholmen

På sista kommunfullmäktigemötet före sommaren togs flera större beslut. Bland annat beslutades om försäljning av en tomt vid äldreboendet Ekgården och en tomt på Tranholmen och byggnationen av ett nytt äldreboende där. Ärendet skapade debatt.

Med anledning av att Arbetsmiljöverket dömt ut äldreboendet Ekgården, föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta om försäljning av fastigheterna i det område där Ekgården ligger samt en tomt på Tranholmen, där ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. Förslaget innebär också att tomten vid Ekgården säljs även den till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den fastigheten.

Socialdemokraterna, Öpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet om försäljning av tomterna och placeringen av det nya äldreboendet.

I sin reservation skriver de följande:

”Ekerö kommun äger väldigt lite mark i centrala och strategiska lägen, vilket orsakar onödiga utmaningar när nya behov uppstår, vi anser därför att kommunen istället borde se över exempelvis möjligheten till tomträttsavgäld istället för att helt avyttra fastigheterna. När det gäller Tranholmentomten är vi bekymrade över på vilket sätt detta kommer att påverka det grönområde där tomten är belägen, vi önskar att alternativa fastigheter hadefunnits med i diskussionen, till exempel den så kallade Lidl-tomten.”

Utöver detta, yrkade de på att kommunen ska se över möjligheten till tomträttsavgäld, att kommunen ska utreda och redovisa kostnader utifrån eget ägande och drift samt privat byggande och drift.

Johan Hagland (L), ansåg också att en alternativ placering måste utredas.

– Den tiden har vi på oss. Det går ju faktiskt att låta någon bygga ett äldreboende i alla fall och inte koppla ihop det med Ekgården och framförallt, inte på halva tätortens grönområden, sa han.

Efter flera ajourneringar fattades beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Utöver S, MP och Ö, reserverade sig även L och V mot beslutet.

Beslutet innebär bland annat att den befintliga verksamheten för Ekgården behöver fortsätta i nuvarande lokaler till dess att överflyttning av verksamheten kan ske till det nya vård- och omsorgsboendet. Kommunen har som mål att det nya boendet vid Tranholmen ska inrymma minst 60 platser för särskilt boende. Dessutom krävs åtgärder för trafik och parkering i anslutning till byggnaden.

EWA LINNROS

Läs också