Strategi för att stärka världsarven

Strategi för att stärka världsarven

En förvaltningsplan för världsarvet Birka/Hovgården hade slutdatum 2018, men den är ännu inte klar. Adelsöborna Kalle ”Runristare” Dahlberg, Stefan Qviberg och Stefan Wåhlin frågar sig vem som bär ansvaret och varför världsarvet inte vårdas bättre.

Ett brev från de tre adelsöborna skickades till kommunen, Unesco, Icomos, Statens fastighetsverk (SFV), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och länsstyrelsen i september, men responsen har varit dålig. I brevet lyfts bland annat brister som finns gällande Hovgården som exempelvis att kommunhuset som är tänkt som turistbyrå, helt saknar information om Hovgården och att det är dålig skyltning för att hitta till Hovgården.

– Kulturmiljön kring världsarven är inte en kommunal angelägenhet utan en statlig. Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet ansvarar för Birka/Hovgården, men vi är med och försöker påverka, men det är de som driver det, svarade Adam Reuterskiöld i en intervju i höstas i tidningens radioprogram.

I brevet påpekas också att en förvaltningsplan för området fortfarande saknas, trots att denna skulle varit klar 2018.

Arbetet med denna pågår och  SFV hade hoppats att man skulle vara klara med den i år.

– Det handlar om resursbrister, vi har inte haft tid att skriva klart den helt enkelt. Men vi har ett utkast. Det kan däremot komma nya riktlinjer då en ny världsarvsstrategi utarbetats, berättar Lena Flodin, kulturarvsspecialist, SFV. 

För första gången någonsin finns nu en strategi för världsarvsarbetet i Sverige. Strategin ska stärka statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, sa i en radiointervju i P1 att världsarven handlar om så mycket mer än en turistnäringsfunktion. Han nämnde bland annat att det handlar om att vårda kulturen som en kraft att bygga det nya samhället utifrån det som finns.

– Strategin är en nystart för Unescos arbete med världsarven i Sverige. Den handlar om att tydliggöra roller, det blir ett ramverk för samverkan för de många olika aktörer som har en del i världsarven. Det är lokala föreningar, kommuner, länsstyrelsen och centrala myndigheter.

Riksantikvarieämbetet har kallat alla samordnare för världsarven till ett möte i mars för att diskutera hur man ska omsätta strategin i praktiken. I strategin är det också utmärkt att RAÄ, Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet ska ta ett större ansvar för kommunikation kring världsarven.

Lena Flodin på SFV hoppas också att den nya strategin kan leda till lösningar vad gäller finansieringen av skötseln för världsarven.

– Idag får vi inga anslag och det finns inga pengar att söka för att stärka världsarven och det är också någonting som alla som arbetar med världsarven har lyft inför den här nya strategin. 

EWA LINNROS

Läs också