Svårt att få fram dokument

Svårt att få fram dokument

Vid flera tillfällen har ordentliga underlag saknats till stora beslut som tas i kommunfullmäktige. Exempel på detta är flytten av Ekebyhovskolans högstadium, en planerad försäljning av Sanduddens skola, förändringar av Munsö skolas verksamhet och nu senast – försäljningen av en tomt som ska bebyggas på Tranholmen.

Alla beslut i kommunfullmäktige ska bygga på sakligt underlag enligt grundlagen. Underlagsmaterialet ska vara diariefört så att det kan granskas av allmänheten, media och den som är berörd av ärendet och se om man uppfattar att det är ett korrekt underlag.

När beslutet om att sälja en tomt som ska bebyggas på Tranholmen, fanns inte den markanalys som utförts i vintras med i handlingarna. 2016 bedömde tjänstemän tomten som olämplig att bygga på på grund av markförhållanden. Eftersom man nu kommit fram till motsatsen, det vill säga att det är lämpligt att bebygga tomten, är den nya markanalysen ett viktigt dokument för beslut. Inför beslutet frågade inte oppositionspartierna efter handlingen, men Miljöpartiet har försökt att få ut den, dock utan framgång.

– När det gäller markundersökningen så tycker jag att det är väldigt märkligt. Om den nu har gjorts, varför har inte vi fått ta del av den?, frågar sig Ulrika Sandin (MP).

Även vi på MN började tvivla på undersökningens existens, men efter nästan en månad, kom den fram. Varför tog det sådan tid?

– Markundersökningen från 2020 har registrerats i fastighetsenhetens dokumenthanteringssystem för projekt. Underlaget ingår som en del i ett pågående upphandlingsärende. Varje kontor och enhet kan i enlighet med sin dokument- och ärendehanteringsplan besluta om när ett ärende ska diarieföras, beroende på när handlingen i processen blir aktuell som ett beslutsunderlag. I det här fallet sker det i samverkan med upphandlingsenheten, säger Jonas Tingvall, fastighetschef i kommunen.

När Miljöpartiet frågade efter undersökningen, fick de besked om att det inte fanns någon ny undersökning. Fastighetskontoret tycker att det är beklagligt att det har kommunicerats att undersökningen inte fanns, då den har registrerats enhetens system. De tar med sig detta i deras förbättringsarbete.

Nu pågår en upphandling av en exploatör som ska köpa Tranholmstomten och bygga ett vård- och omsorgsboende där. Viktig information bör  ingå i upphandlingsunderlaget så som att marknivån måste höjas 1,2 meter då tomten ligger för lågt i förhållande till Mälaren. Under fem års tid hade brandförsvaret övningar här med brandskum som innehåller så kallade PFAS-gifter. Enligt den nya markanalysen är halterna av gifter i marken inte så höga. Enligt den expertis MN pratat med, kan däremot gifterna ligga i fickor och kommer fram först när man börjar bygga. En sanering blir då nödvändig och är mycket kostsam.

Enligt Miljöbalken är det den som förorenat som är skyldig att sanera. Det kan alltså finnas en risk att kommunen blir skyldig att bekosta sanering av fastigheten, om inte parterna är överens om att friskriva kommunen från ansvaret. Finns alla väsentliga dokument med i upphandlingsunderlaget och, har man klargjort vem som ska stå för en eventuell sanering?

– Vi har naturligtvis öppna kort i den här delen, svarar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också