Ta bort bly kostar miljoner

Om ett par år beräknas den nya skolan i Brygga stå färdig. Men innan dess ska gifter, som bly, bort från jorden – det kostar kommunen 12,5 miljoner kronor.

– Detta kunde man ha förutsett redan tidigare, tycker Öpartiet.

Arbetet med nya skolan i Brygga har påbörjats och tanken är att den ska ligga nära Bryggavägen. Men innan den börjar byggas måste man ta bort gifter ur jorden. 

Det framgår av en skrivelse om nya skolan. Där står att under projektets gång har man upptäckt ett omfattande behov av marksanering inom fastigheten. Saneringen bedöms uppgå till cirka 12,5 miljoner kronor, men slutnotan är osäker, betonas det.Saneringskostnader är svårbedömda, står det i skrivelsen.

Desirée Björk (Ö) berättar om skolans ursprung.

– Skolan ska ju byggas på gammal jordbruksmark där man tidigare troligen använt sig av giftbesprutning.

Alexander Lind af Hageby (L), ordförande i miljönämnden, menar att det handlar om markföroreningar från tidigare markanvändning som frilandsodling. 

– Det låter ofarligt men man använde faktiskt växtskyddsmedel som innehöll både metaller och organiska bekämpningsmedel en bra bit in på 1900-talet. Dessa växtskyddsmedel är numera förbjudna på grund av deras negativa påverkan på människors hälsa och miljö. 

 

Han berättar att det är flera tungmetaller och kemiska ämnen som finns i marken men den som främst överstiger KM:s (Känslig Markanvändning) nivåer är bly. Det är det man måste marksanera på fyra områden på fastigheten.

Enligt Alexander Lind af Hageby har miljönämnden nu krävt att man på samtliga fyra områden måste schakta bort dessa massor för att ersätta med nya och rena jordmassor för att det ska vara en giftfri miljö för den nya skolan. 

– När blyföroreningarna med förhöjda halter har sanerats bedöms det inte      föreligga något behov av ytterligare sanering i området, fortsätter Alexander Lind af Hageby.

Men det är ett omfattande arbete som också gör att projektet kan bli dyrare.

 

Desirée Björk anser att de styrande borde ha kunnat förutse den ökningen av kostnaden. Hon säger att ärendet behandlades på kommunstyrelsens möte för drygt en månad sedan.

– Vad jag minns från mötet var det ingen som reagerade på den ökade kostnaden. Så här i efterhand borde det ha kunnat förutses eftersom skolan ju placeras på gammal jordbruksmark som besprutades med gift, menar Desirée Björk och fortsätter:

– Vi som parti var också tveksamma till skolans placering och dess storlek redan från början.

Men Alexander Lind af Hageby håller inte med Öpartiet om att det hade varit billigare att sanera tidigare.

– Generellt kan man säga att det inte vore billigare att sanera tidigare. Ämnena ligger i marken fram tills man sanerar.

 

Fredrik Ohls (L), gruppledare, skriver i en kommentar om kostnaden för saneringen att det är inga pengar som behöver tas från kommunstyrelsen eller någon annan nämnd.

Något förenklat kan man säga att saneringen gör att byggprojektet med Bryggaskolan blir dyrare, men det täcks upp av skattemedel och höjda statsbidrag, enligt Fredrik Ohls.

TONY GYLLENRAM

Läs också