Trafiksäkerhet kan påverkas

Trafiksäkerhet kan påverkas

Om Rörbyvägen stängs av vid FRA, måste de som bor eller ska besöka Lovön åka via Kanton, Lovö kyrka och mot Rörby på en smal och trafikfarlig sträcka.

På den smala vägen ska tunga lastbilar med leveranser till verksamheter, hästtransporter, bilar, mopeder, cyklister och gående samsas. Utöver att vägsträckan är smal, saknas trottoarer och vägbelysning vilket innebär att vägen måste åtgärdas för att bli trafiksäker.

I Trafikverkets utredning framgår det tydligt  att det finns begränsade möjligheter att göra detta.

– Det stämmer att genomförandet kan medföra svårigheter och därmed ökade kostnader. Vad gäller omvägens trafiksäkerhet så har Trafikverket och Fortifikationsverket beställt en utredning för att lösa dessa frågor. Utredningen har tagit fram åtgärder som kommer att genomföras på omledningsvägen om stängningen sker. Dessa åtgärders syfte är bland annat att trafiksäkerheten inte äventyras trots ökade trafikmängder, då Trafikverket har ett uppdrag och därmed ett intresse av att se till att vi bland annat tillhandahåller en trygg trafikmiljö, svarar  Lyonel Aguilar som är utredare på Trafikverket i Region Stockholm, dit FRA har ansökt om att göra om Rörbyvägen från allmän väg till enskild väg. Han fortsätter:

– Jag förstår att man kan ha den subjektiva uppfattningen att det är mycket trafik som går på vägen. Det rör sig dock om cirka 500 fordon per dygn som måste ledas om ifall vägen genom FRA stängs, vilket är en väldigt liten trafikmängd i relation till den relativt stora kostnaden som en ny tunnel innebär oavsett vart man bygger den.

Ett tunnelförslag har nämligen lämnats in som ett alternativ till att stänga av Rörbyvägen. Staffan Beck, boende på Lovön presenterade för FRA förslaget på en tunnel över den aktuella vägsträckan på Rörbyvägen. Han fick svaret att det inte var aktuellt på grund av att det skulle bli för dyrt i proportion till nyttan.

– När jag ställde följdfrågan om vi kunde lyckas lösa det ekonomiska, fick vi till svar att en tunnellösning inte skulle uppfylla kravnivån för FRA. Jag kan inte förlika mig med att tunnelförslaget skulle falla på vare sig ekonomi eller säkerhet. Till att börja med har vi inte räknat på vad det skulle kosta. Och vad gäller säkerheten så skulle tunneln i princip kunna göras hur säker som helst. Men när kravnivån på säkerheten runt skyddsobjektet är hemlig är det svårt att argumentera. Jag vet bara att tunneln skulle kunna byggas lika säker som ett kanonrör. Vid en eventuell detonation i tunneln skulle således tryckvågen gå mot mynningarna. Inget är ju säkrare än den svagaste länken och enligt min amatörmässiga bedömning kommer det med all säkerhet finnas enklare och mer effektiva sätt att ge sig på FRA än att försöka spränga en eventuell tunnel, säger Staffan Beck. 

– En sådan tunnel innebär mycket höga kostnader i relation till den samhällsekonomiska nyttan den ger. För att en sådan åtgärd ska vara rimlig krävs det en transportefterfrågan som helt enkelt inte finns på den här vägen. Och även om kostnaderna för åtgärder för att säkra trafiksäkerheten på omledningsvägen skulle fördubblas eller tredubblas, skulle inte det komma i paritet med vad det skulle kosta att bygga en tunnel vid FRA, säger Lyonel Aguilar.

Trafikverket samlar nu in synpunkter och remisstiden att komma in med yttranden kring en avstängning av Rörbyvägen pågår till den 1 februari.

Bilden visar tunnelförslaget.

EWA LINNROS

Läs också