Trygga men dystopiska

Trygga men dystopiska

När man läser länsstyrelsens senaste medborgarundersökning framstår mälaröborna som förhållandevis trygga i sin närmiljö. De litar visserligen på sina grannar, men har däremot en dyster bild av vart den allmänna utvecklingen är på väg.

Den 28 november redovisade Länsstyrelsen i Stockholms län resultatet från sin senaste medborgarundersökning där 6 200 stockholmare i åldrarna 18–85 år berättar om sin syn på boende, arbete, ekonomi, kommunikationer, trygghet, miljö, förtroende för samhällsfunktioner med mera. Där framgår bland annat att otryggheten har ökat markant sedan 2011 och att det främst märks i det egna bostadsområdet, i kollektivtrafiken och på gator och torg. Det har även blivit vanligare att avstå från aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för brott. Var femte stockholmare har någon gång under det senaste året känt sig rädd eller otrygg i sitt eget bostadsområde under dagtid. Det är en fördubbling jämfört med de 11 procent som gav motsvarande svar år 2011. Under samma period har andelen som upplevt otrygghet kvällstid ökat från 33 till 44 procent.

När det kommer till statistiken för mälaröborna är siffrorna både högre och lägre än genomsnittet. Bland annat har bara 28 procent av mälaröborna upplevt otrygghet kvälls- eller nattetid i sitt bostadsområde, jämfört med 44 procent av stockholmarna. 45 procent av stockholmarna i genomsnitt har upplevt våld eller hot om våld, men bland mälaröborna är siffran 39 procent. Förtroende för polisen är dock några procent högre hos mälaröborna som har 79 procent jämfört med stockholmare i allmänhet som svarat ”ja” på frågan i 77 procent av fallen.

Men de stora skillnaderna ser man när det kommer till i hur stor utsträckning man litar på människor i området där man bor. Där svarar 52 procent av stockholmarna ja, men hela 68 procent av mälaröborna håller med om samma påstående.

När man frågar vad mälaröborna tror om trygghetsutvecklingen i ett 10- till 15-årsperspektiv, tror bara 12 procent att det ska bli bättre medan 42 procent tror att det ska bli sämre, vilket var de lägsta siffrorna bland alla kommuner. Hos stockholmarna var motsvarande siffror 21 respektive 39.

– Min spontana tanke är att oron för den framtida utvecklingen har att göra med de senaste årens ökade våldsbrott. Men generellt sett brukar alltid Ekerö kommun ligga bäst till när det kommer till brottstatistik, vilket avspeglar sig i den upplevda tryggheten, säger Lena Törnblom Löfquist, kommunens samordningschef.

Hon menar dock att mälaröborna många gånger är mer oroade för att råka ut för andra typer av brott än dem som är vanligast i kommunen. Många medborgare vill att polisen ska prioritera arbetet mot inbrott, trots att detta är ett förhållandevis sällsynt brott på Mälaröarna jämfört med annat.

– Till exempel tar polisen i stort sett någon rattfyllerist varje gång de gör kontroll här. Likaså är våld i nära relationer en brottskategori där man kan se en stor ökning även här hos oss, vilket betyder att vi behöver samverka mycket kring detta och vara extra vaksamma, särskilt när storhelgerna närmar sig, säger Lena Törnblom Löfquist.

LO BÄCKLINDER

Läs också