Trygghet och trafik i fokus

Trygghet och trafik i fokus

När stenhamraborna fick säga sitt kring hur de vill att utbyggnaden av deras centrum ska se ut, önskade de sig allt från fler butiker och restauranger till ett rosa badhus. Många ville också öka tryggheten i centrum.

För att ge Stenhamraborna möjlighet att vara delaktiga i centrumutvecklingen har kommunen genomfört ett unikt dialogarbete under slutet av 2019. Det påbörjade planarbetet, som tidigare kritiserats för att de boende inte fått säga sitt, stannades då av och kommunen bjöd in till samtal. Först gjordes en bred perspektivinsamling där cirka 250 personer deltog och i december genomfördes fyra dialogtillfällen, som samlade ett nittiotal privatpersoner och ett trettiotal tjänstemän och förtroendevalda.

– Vi blev glatt överraskade av stenhamrabornas engagemang och vilken positiv ton det varit genom hela den här resan. Vi har försökt nå ut till så många som möjligt genom att göra brevutskick till alla, kontakta föreningar, skolor och fritidsgårdar, berättar planarkitekt Johanna Stafström.

Att stenhamraborna vill ha mer liv och rörelse i sitt centrum står klart efter att sammanställningen nu är klar. Idéerna har varit många och innefattar både ett rosa badhus med chokladbad, snabbmatsrestaurang och ett allaktivitetshus.

Ett av de mer omfattande teman som fångats upp i samtalen handlar dock om trafik- och parkeringssituationen. Lugnare trafikflöden genom tätorten, bättre trafiksäkerhet för barn och infartsparkering, var några av de infallsvinklar som uttrycktes.

– Många diskussioner handlade också om gestaltningen och att den ska passa in i nuvarande Stenhamra och gärna hämta inspiration från Stenhuggarbyn, säger Johanna Stafström.

Höjden på den tillkommande bebyggelsen är en annan faktor som gett upphov till diskussioner. Dock finns det ett dilemma kring avvägningen mellan att utnyttja marken väl, för att få till en tillräcklig utveckling och önskan om att hålla bebyggelsen låg.

– Om bebyggelsen kommer upp i höjden krävs det att man jobbar mycket med gestaltningen, för att behålla känslan av att bebyggelsen är låg, säger Johanna Stafström.

Tryggheten i centrum är ytterligare ett tema som fått mycket utrymme i diskussionerna. Mörka och undanskymda hörn har behov av att lysas upp och genom att få in mer och liv och rörelse genom utökat utbud av affärer, restauranger och kvällsöppet kafé, tror många att det kommer kännas tryggare.

Nu tar kommunen fram en detaljplan där man tar hänsyn till resultaten av dialogprocessen, men även alla andra faktorer som behöver beaktas. Planen förväntas kunna tas upp för samråd under hösten 2020. Därefter fortgår arbetet med revideringar och nya samråd innan den vinner laga kraft och spaden kan sättas i backen, sannolikt under 2023 eller 2024.

LO BÄCKLINDER

Läs också