Turerna kring Adelsö hembygdsgård

Turerna kring Adelsö hembygdsgård

Kyrkan vill sälja Adelsö hembygdsgård, kommunen har hembudsrätt men kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) har tidigare muntligen meddelat att denna inte kommer att nyttjas. På kyrkofullmäktiges möte 26 maj, vann ja-rösterna för en försäljning av hembygdsgården till Almlunda AB. Ärendet är dock inte avgjort ännu.

Kyrkan köpte Adelsö hembygdsgård av kommunen 2008 men vill sälja gården och har bland annat Almlunda AB som intressent. Kommunen har däremot så kallad hembudsrätt, det vill säga förköpsrätt.

I ett protokoll från den 30 april från Ekerö pastorats ekonomi- och fastighetsutskott, framgår att kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) via telefon meddelat kyrkofullmäktiges ordförande Jan-Hugo Nihlén att kommunen inte kommer att utnyttja sin hembudsrätt och kommer att säga upp hyresavtalen i samband med en försäljning av Adelsö hembygdsgård.

Ärendet hade alltså inte varit upp i kommunstyrelsen för behandling.

– Vi har hanterat frågan och räknar med att ta upp den till behandling på sista kommunstyrelsens arbetsutskotts möte. Jag kan inte annat säga att jag var minst sagt förvånad över att man refererar med namn och informella samtal i ett protokoll. Jag har varit mycket tydlig i detta ärende i mina kontakter med kyrkan att det är kommunstyrelsen som beslutar i dessa ärenden, svarar Adam Reuterskiöld.

Kommunens beslut beträffande den avtalade hembudsrätten och hanteringen av hyresavtalen är avgörande för den fortsatta processen. I protokollen framgår också att utifrån det muntliga beskedet från Adam Reuterskiöld, föreslog kyrkorådet (KR) då att kyrkofullmäktige (KF) skulle besluta att försäljningen av hembygdsgården till Almlunda AB genomfördes.

På kyrkofullmäktiges möte 26 maj röstade 13 för en försäljning till Almlunda AB, nio röstade mot och en ledamot avstod från att rösta.

– Några tycker att vi inte använder hembygdsgården vilket jag tycker är helt galet. Det finns ett dagis och dessutom frivilliga brandkåren i byggnaden. Eftersom kommunen säger upp hyresavtalen i samband med försäljningen till annan aktör, blir antagligen adelsöborna utan dagis och måste lämna Adelsö för att hämta och lämna barnen. Det i sin tur kan leda till att man på vägen handlar någon annanstans istället för i den lokala butiken som då får svårare att driva sin rörelse. Det känns som att man försöker stänga allt från Munsö och utåt, säger Christina Almlöv, kyrkorådsledamot.

Vad beträffar förskolans och brandvärnets verksamheter och hyresavtalen för dessa, svarar Adam Reuterskiöld:

– Från kommunens sida kommer vi fortsatt ha verksamhet, både vad gäller förskola och brandvärn. Vi kommer dock självklart säga upp alla kontrakt för omförhandling om fastigheten byter ägare.

Ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott då denna tidning gått till tryck.

Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige förslår att gården ska skänkas till exempelvis Frälsningsarmén eller Silviahemmet. I gåvan ska det anges att lokalen ska ge adelsöborna och kommunens barnomsorg möjlighet att hyra delar av den för olika verksamheter, sammankomster, föreningsmöten, andakter, fester med mera till normal lokalhyra.

– Låt Adelsö hembygdsgård bli en riktig hembygdsgård för mångas intressen såsom intentionen kan tänkas ha varit när den en gång skänktes till adelsöborna. Man ska komma ihåg att ett eventuellt beslut här idag till avyttring av fastigheten är oåterkalleligt. Vilka är vi att veta vad framtida generationer kommer ha för behov av samlingslokaler, kommenterar Ingrid Leander (S), andre vice ordförande i kyrkofullmäktige.

– Kyrkorådet har nu att hantera avyttringen. Antingen åberopar kommunen sin återköpsrätt och Adelsö hembygdsgård återgår till kommunen. Om inte kommunen åberopar sin återköpsrätt har kyrkorådet mandat att avyttra Adelsö hembygdsgård till annan intressent, säger Jan-Hugo Nihlén, ordförande i kyrkofullmäktige som röstade ja till förslag om försäljning till Almlunda AB.

EWA LINNROS

Läs också