Underkänd ventilation

En förälder upplevde att luften på Sanduddens skola var dålig och begärde ut protokollen från ventilationsbesiktningen. Det visade sig att de två senaste ventilationskontrollerna blivit underkända. 

När föräldern Kalle varit på Sanduddens skola, där hans barn går, har han ofta reagerat på att luften har varit dålig. Även barnen har klagat på huvudvärk och trötthet i skolan. Kalle började fundera på inomhusluften och eventuella brister i ventilationen. När han tittade på protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen – OVK, som ska vara uppsatt på en synlig plats i skolan, såg han att besiktningen inte var godkänd.

– Protokollet på väggen var från 2017 och jag tittade på det 2020. Det hade alltså gått flera år sedan besiktningen gjordes. 

På 90-talet blev det lag på att ventilationen i fastigheter ska kontrolleras regelbundet genom OVK. Bakgrunden var att ökade fall av astma och allergier kopplades till dålig inomhusluft. Skolor och förskolor ska kontrolleras vart tredje år och eventuella brister ska åtgärdas. Våren 2021 tog Kalle kontakt med Ekerö kommun. Han ville veta hur ventilationen på Sanduddens skola hade förbättrats sedan OVK-besiktningen 2017. 

– Men jag fick inget konkret svar på vad de hade gjort. Jag fick heller inte se något protokoll från någon ny besiktning. Kommunen svarade i princip bara att de arbetade med att förbättra ventilationen. 

För drygt en månad sedan fick Kalle ett nytt OVK-protokoll från Sanduddens skola. Ventilationen besiktigades i oktober 2022.

– Det hade alltså gått fem år istället för tre mellan besiktningarna. 

När han såg det nya protokollet blev han både ledsen och irriterad. 

– Det nya protokollet var ännu sämre än 2017. 14 av 16 ventilationssystem var underkända. Vad hade kommunen egentligen gjort under den tiden? 

Det hade inte varit konstigt om enstaka klassrum varit underkända, tycker Kalle. Men nu hade de flesta lokaler brister. 

– Det stod bland annat att ventilationen inte är anpassad efter att barnen ska hämta sin lunch i korridoren och äta i klassrummet. 

Att ventilationen i skolan fortfarande är underkänd är ett stort problem. Barnen, som är i skolan en stor del av dagen, behöver bra luft, poängterar Kalle.

– Det är ju därför det är lag på att ventilationen ska kontrolleras. Dålig luft kan orsaka många olika hälsoproblem och det påverkar koncentrationen. Som förälder ska man kunna känna sig trygg med att luften i skolan är bra. 

Fotnot: Föräldern ”Kalle” vill vara anonym

 

Vanligt att OVK inte sköts

Att ventilationskontroller missköts är inget nytt, enligt Peter Brander, Boverket.

 – Folkhälsmyndigheten gjorde en riktad tillsyn på skolor för några år sedan. Då konstaterades att många inte uppfyllde OVK-reglerna, säger han.

 Att reglerna följs och att besiktningen görs med rätt intervall är viktigt.

– Annars skulle en elev kunna gå nästan hela sin skoltid med dåliga förutsättningar.

 Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda allvarliga brister i ventilationen snarast möjligt, enligt Plan-  och byggförordningen, PBF. 

– Oftast sker det inom sex månader. Tanken är inte att det ska ta flera år. 

 Kommunens byggnadsnämnd ska kontrollera att fastighetsägaren sköter ventilationsbesiktningen och kan förelägga om åtgärder vid konstaterade problem. Men när kommunen själv är fastighetsägare kan det bli mer komplicerat.

– Kommunen har då delvis tillsyn över sig själv och det är lätt att som handläggare på kommunen hamna i kläm mellan olika intressen. Ett sådant dilemma är att byggnadsnämnderna sedan några år tillbaka inte får lov att ta betalt för hanteringen av OVK, vilket gör att det blir lågt prioriterat arbete i många byggnadsnämnder. Handlingen som kommer in registreras, men byggnadsnämnden bedömer inte nödvändigtvis behovet av att gå vidare med förelägganden utifrån besiktningsresultat. Det är också relativt få byggnadsnämnder som orkar jaga de som inte utfört OVK-kontrollen.

Den som upplever att en skola har dålig luft eller har underkänd ventilation som inte åtgärdas kan även vända sig till kommunens miljötillsyn, tipsar Peter Brander. 

– Flera olika lagstiftningar, både inom arbetsmiljö och folkhälsa, reglerar inomhusmiljön. PBL och PBF styr OVK, men Miljöbalken är tuffare skriven. En miljöinspektör kan kräva att verksamhetsutövaren bevisar att verksamheten fungerar. 

 En bra inomhusmiljö är viktigt visar alltmer forskning. Dålig inomhusluft är negativt för såväl hälsan som inlärningen, enligt Peter Brander.

– Det blir också mer problem för astmatiker och andra personer som redan har hälsoproblem. 

 Men kan inomhusluften vara bra trots att ventilationen är underkänd? Nja, det är snarare tvärtom, menar Peter Brander. 

– En OVK-besiktning kontrollerar att ventilation fungerar som den ska utifrån bygglovet, inte att fastigheten verkligen används på det sätt som det är tänkt. Om luftflödet i ett klassrum beräknats till 20 elever men det går 30 elever i klassen så används inte rummet som det är tänkt. Då räcker inte luften – även om ventilationssystemet fungerar. Därför kan en besiktning vara godkänd men luften kan ändå vara dålig.

 

Hård kritik från sakkunnig

Torbjörn Knutsson, sakkunnig inom ventilation, hjälper Mälarörnas Nyheter med att titta på protokollen från Sanduddens skola.

Det första protokollet Torbjörn Knutsson tittar på är OVK-besiktningen som gjordes på Sanduddens skola 2017. Det är en så kallad återkommande besiktning som ska göras vart tredje år. Ventilationssystemen bedöms utifrån en skala 0 till 2. I protokollet från Sandudden fanns flera tvåor. 

– En tvåa innebär att bristen i ventilationssystemet kan orsaka allvarliga hälsoproblem eller skador på byggnaden. Tvåor ska åtgärdas skyndsamt. Ettor ska också åtgärdas men inte lika brådskande, förklarar Torbjörn Knutsson, sakkunnig ventilation och aktiv i föreningen Funkis. 

När ventilationen åtgärdats ska fastighetsägaren göra en egenkontroll eller en ombesiktning genomföras av en sakkunnig.

– Det är branschpraxis. Om besiktningen är gjord ska den finnas hos byggnadsnämnden.

I ett mail från kommunen till MN uppges att det genomfördes ett ventilationsprojekt i Sanduddens skola år 2019. Bland annat installerades rumsaggregat i syfte att förbättra luftkvaliteten. Att installera rumsaggregat betraktas som en stor förändring i ventilationssystemet, enligt Boverkets författningssamling. Då ska det göras en första-besiktning. Den är mer omfattande än den regelbundna återkommande besiktningen och ska göras omgående. 

– Första-besiktningen görs så att man ser att allt funkar som det ska och att all dokumentation är rätt. Om eventuella fel hittas omgående kan det vara entreprenören som ska åtgärda och bekosta det. Men om det gått flera år innan felen upptäcks kan det istället vara kommunen som behöver betala åtgärderna genom skattemedel. 

Det andra protokollet från Sanduddens skola som Torbjörn Knutsson tittar på är från hösten 2022. Det är en första-besiktning. I protokollet framgår att 14 av 16 system är underkända och har en tvåa i protokollet, till exempel på grund av låga och ojämnt fördelade luftflöden i utrymmen. 

– Det är något som ska åtgärdas snabbt. Låga och ojämnt fördelade luftflöden innebär i praktiken eleverna kanske inte får tillräckligt med luft i den lokalen. Det är anmärkningsvärt att en första-besiktning inte är godkänd, tycker han. 

Kan ventilationssystemet ha fungerat när det installerades men lagt av innan OVK-besiktningen? 

– Med tanke på anmärkningarna i protokollet så tror jag inte att det har funkat någon gång. 

Vad tycker du om att ventilationer är underkända? 

– Det är en katastrof! Om folk visste hur dåligt många elever mår av inomhusmiljöer så skulle det prioriteras högre.

Kommunen kommenterar

Flera skolor i kommunen har underkända OVK-besiktningar. Men det pågår ett långsiktigt förbättringsarbete, berättar Cecilia Moar, tillförordnad fastighetschef.  Hur lång tid det tar innan ventilationen i skolorna är godkänd går inte att svara på.  

Kan du berätta om ventilationen Sanduddens skola? 

– Det har varit problem med ventilationen i Sandudden från start. Skolan byggdes med självdrag i klassrummen, med det fungerade inte. OVK-protokollet från 2017 blev underkänt och något behövde göras för att förbättra luften. 2019 genomfördes ett ventilationsprojekt för att säkerställa bättre luftflöden i Sanduddens skola under den tid som skolbyggnaden finns kvar. Tidigare fanns endast frånluftsventilation i vissa delar av skolan, men under projektet installerades ett antal rumsaggregat i klassrum. 

Vilken kontroll gjordes efter att rumsaggregaten sattes in

– I samband med projektet genomfördes luftflödesmätningar med godkända resultat för att säkerställa att erforderliga luftflöden i förhållande till antal personer i respektive utrymme uppnåddes. 

Innebär det alltså att ventilationen var godkänd? 

– Ventilationen fungerade, men efter en större ombyggnad ska OVK göras.

Varför genomfördes inte OVK? 

– Jag kan inte svara på det. 

I OVK-protokollet från 2022 var 14 av 16 system underkända. Vad tänker du om det?

– Efter besiktningen hösten 2022 upptäckte vi att flera system ej var godkända. Hade vi gjort en OVK tidigare hade vi nog fått upp ögonen för det snabbare. Nu tittar vi på en lösning tillsammans med ramavtalsleverantörerna. Flera åtgärder har åtgärdats eller är på väg att genomföras.

Är det kommunen eller leverantören som bekostar åtgärder? 

– Det beror på vilka åtgärder som behöver göras, hur det är utfört och hur avtalet är skrivet. Garantiåtgärder bekostas av entreprenören.

Kommer OVK-besiktningarna att göras inom rätt tidsintervall i framtiden?

– Fastighetsenheten arbetar med att förbättra OVK-rutinen för att säkerställa kvaliteten. Vissa förändringar planeras när nya ramavtal ska handlas upp under början av 2023.

Har fler skolor i kommunen underkänd ventilation? 

– OVK genomförs löpande och det finns tyvärr fler skolor som inte har godkänd OVK på alla ventilationssystem. Det kan finnas flera godkända system i en skola, men det räcker med att ett system inte godkänns för att OVK för skolan som helhet ska underkännas. Då ska åtgärd utföras och ombesiktning ske.

Vilka skolor är underkända? 

– Det finns vissa icke godkända system i bland annat Tappströmsskolan, Drottningholmskolan, Uppgård och Stenhamraskolan. Jag får återkomma med ytterligare skolor. 

När kommer ventilationen i skolorna att vara godkänd? 

– Det pågår ett långsiktigt förbättringsarbete och eftersom det är olika anledningar till anmärkningar som kräver olika åtgärder går det inte idag att svara på hur lång tid det tar.

Kan luften på skolorna innebära en hälsorisk för eleverna? 

– Det är många faktorer som spelar in. Vår ambition är att ha en god ventilation i alla våra lokaler. Bra luft är viktigt för att kunna lära och må bra. Vi lägger mycket tid och energi på att få ordning på skolorna som inte är godkända. 

Så innebär det att luften på skolorna faktiskt kan vara en hälsorisk? 

– Att en OVK inte är godkänd kan bero på många saker. Det kan exempelvis handla om att det saknas dokumentation såsom funktionsbeskrivningar för systemen som saknas eller ej har uppdaterats efter ombyggnad. Det innebär alltså att luftkvalitén kan vara god trots att OVK ej är godkänd.

 

ANGELICA BERG

angelica@malaroarnasnyheter.se

Läs också