Undermåliga passager längs Färentunavägen

Flera platser längs Färentunavägen är undermåliga. Men eftersom vägen är statlig, inte kommunal, ansvarar Trafikverket för säkerheten. Att vägarna inte förbättrats är frustrerande tycker kommunens trafikplanerare.  

Kommunen är väl medveten om att trafiksäkerheten behöver förbättras på flera platser längs Färentunavägen. Redan innan trafikolyckan i januari har övergångsstället vid Kumlavägen/Färentunavägen pekats ut som en risk. Men eftersom vägen är statlig ansvarar Trafikverket, inte kommunen, för säkerheten. 

– Det finns flera undermåliga passager eller övergångsställen längs Färentunavägen. Men det enda vi kan göra är att försöka få Trafikverket att förbättra vägarna. Kommunen har ett visst ansvar för vägsäkerheten, men om vi inte äger vägen kan vi i praktiken inte göra något, säger Pepijn Klaassen, trafikplanerare i kommunen.

Ett par gånger varje år har kommunen en avstämning med Trafikverket angående vilka vägar som behöver förbättras. Men vilka åtgärder som sedan prioriteras kan kommunen inte påverka. Att trafikfarliga sträckor inte har förbättrats är frustrerande, tycker Pepijn Klaassen. 

– Trafikverket tittar på hela region Stockholm när de gör sina prioriteringar och vi har inte insyn i den processen. Det pågår stora vägprojekt i kommunen just nu för att förbättra framkomligheten men det har inte gjorts några åtgärder för att öka trafiksäkerheten de senaste åren.

Till exempel behöver övergångsstället vid 

Kumlavägen/Färentuna- vägen åtgärdas. Det är inte rätt utformat, enligt Pepijn Klaassen. 

– Det är 50 kilometer i timmen på sträckan förbi övergångsstället, men vägen ser ut som resten av 70-sträckan. Det finns varken något som bromsar ner hastigheten eller tillräckligt med belysning. Därför kan det vara svårt att hinna sakta ner och stanna. Vanligtvis brukar det vara en längre sträcka med lägre hastighet innan ett övergångsställe. 

Dessutom kör nog många bilister för fort på vissa sträckor av Färentunavägen, tror Pepijn Klaassen. 

– Det finns inga vägkameror precis här så har man lite bråttom och vägens utformning tillåter det, då kan det leda till att man kör för fort. Men självklart bör bilisterna hålla sig till trafikreglerna. För att öka säkerheten borde vägen smalnas av inför övergångsstället och ha en refug. Det skulle tvinga trafikanterna att sakta ner. 

Även om gångtrafikanter har företräde vid övergångsställen kan man inte lita på att bilisterna stannar. Därför bör den som korsar övergångsstället vara försiktig och få ögonkontakt med bilisten, tycker Pepijn Klaassen. 

– Idén med övergångställen är ju att gångtrafikanterna ska känna sig trygga så det är väldigt beklagligt att det inte är så! I trafiken är vi helt beroende av att alla håller sig till reglerna. Samtidigt är alla inte uppmärksamma hela tiden och marginalerna är så små vid övergångsställen. 

Den som upplever att en väg är trafikfarlig bör lämna önskemål eller klagomål till väghållaren. 

– Om Trafikverket äger vägen är det bra om kommunen får en kopia på synpunkterna. Då vet vi var folk känner sig otrygga och det hjälper oss i samtalen med Trafikverket. 

ANGELICA BERG

Läs också