Utbyggnaden av kommunalt VA

Utbyggnaden av kommunalt VA

Utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp, VA pågår i kommunen sedan många år. Där kommunalt VA är på plats är det enligt VA-lagen tvingande att ansluta sig.

Frågan om allmän eller enskild VA-försörjning ger ofta upphov till en rad frågor hos enskilda fastighetsägare. Man har kanske redan en egen borrad brunn och att ansluta sig till det kommunala VA-nätet innebär en stor kostnad. Men det är ingenting man kan välja bort.

När det byggs ut kommunalt VA för befintlig bebyggelse, görs det i regel för att kommunen har en skyldighet enligt lag att göra det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

– En enskild VA-lösning kan under rätt förutsättningar fungera tillfredställande men på många platser är det inte lämpligt. När det byggs ut allmänt VA till befintlig bebyggelse så görs det normalt för att enskilda lösningar helt enkelt inte lever upp till kraven som ställs idag, berättar Joakim Bergsten, miljöstrateg på kommunen.

I kommunen finns drygt 3000 enskilda avloppsanläggningar utanför det kommunala verksamhetsområdet. År 2010 stod dessa anläggningar för cirka 25 procent av de totala utsläppen av fosfor i kommunen. I kommunen finns också ett stort antal gamla avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på mer långtgående rening än slamavskiljning.

Vattenkvaliteten i Mälaren har förbättrats stadigt under de senaste decennierna. Sedan mitten av 60-talet har utsläppen av fosfor halverats men sjön är fortfarande mycket starkt påverkad av övergödning.

När det gäller fosforutsläpp från kommunen står jordbruket för den största delen, följt av enskilda avlopp. Sammanlagt uppgick avloppsutsläppen till 2 300 kilo 1995 och 1 500 kilo 2011. Årsutsläppet av fosfor har alltså minskat med mer än 0,8 ton mellan 1995 och 2011 och det är främst från enskilda avlopp, men även allmänt avlopp, som minskningen har skett.

Men även om utbyggnaden av det kommunala VA-nätet är igång, är det flera områden som får vänta flera år innan det finns kommunalt VA på plats. 

EWA LINNROS

Läs också