VA-utbyggnaden ligger efter

VA-utbyggnaden ligger efter

Kommunen hinner inte med att bygga ut vatten och avlopp i takt med exploateringen. Därför föreslås ändringar VA-planen (vatten- och avlopp) och begränsning i att anta nya detaljplaner. Om utbyggnad av kommunalt VA försenas, kan det leda till att många fastighetsägare som tidigare inte haft något krav på sig att åtgärda sina enskilda anläggningar, nu riskerar att göra det.

Resurserna har inte varit tillräckliga för att följa den tidsplan som gjordes 2013 för VA-utbyggnaden i kommunen. I ett förslag om ändringar i VA-planen som tagits fram av kommunens miljöstrateger, står att tidsramarna för att kunna anta detaljplaner har varit för optimistiska. I kommunens VA-plan ingår flera så kallade omvandlingsområden, det vill säga områden som ursprungligen skapats för fritidsbebyggelse, men där fler och fler väljer att bosätta sig permanent. Utbyggnaden av VA i dessa områden har dock dröjt, bland annat för att detaljplan inte har antagits än.

– I teorin kan man bygga ut VA utan detaljplan, men det riskerar att medföra en rad olika problem och bekymmer så det vill kommunen oftast undvika, förklarar Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.

I och med att detaljplaner ännu inte antagits för flera av de omvandlingsområden som ingår i VA-planen, blir då VA-utbyggnaden försenad. För att kunna hålla den tidsram som satts upp för VA-utbyggnaden, skulle detaljplanerna för dessa områden ha antagits samma år som VA-planen. Men andra detaljplaner med fokus på andra kommunala behov, har prioriterats högre än omvandlingsområden i VA-planen.

I förslaget konstateras också att om utbyggnadsplaner av allmänt VA flyttas fram i tiden, kan det leda till att många fastighetsägare som tidigare inte haft något krav att åtgärda sina enskilda anläggningar, nu riskerar att behöva ta tag i detta.

Kaspar Fritz, bedömer dock risken som liten.

– Miljönämnden har hittills valt att inte ställa krav på åtgärder av fastighetsägare om kommunalt VA kan förväntas inom en tioårsperiod. Det är väl dessa fastigheter som avses i den skrivningen, det vill säga krav kan komma att riktas om kommunal utbyggnad inte längre kan förväntas inom tio år. Det är inte sannolikt att man får ett krav från miljönämnden strax innan kommunal utbyggnad sker. Om man ändå har en relativt ny anläggning när kommunal utbyggnad sker, kan kommunen vara skyldig att lösa in den till en del av värdet, förklarar Kaspar Fritz.

Från politikens sida kommenteras situationen också.

– Moderaternas oförmåga att planera långsiktigt och satsa pengar där det behövs får nu tydliga konsekvenser, både vad det gäller enskilda individer som inte får tillgång till en bra VA-lösning i rimlig tid och vad det gäller miljön som får motta smutsigt vatten när VA-systemen inte fungerar fullgott. Det är bland annat av den här anledningen Mälarökoalitionen vill inrätta en  samhällsbyggnadsnämnd och satsa mer på en långsiktighet på detaljplanesidan, kommenterar Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande förklarar situationen:

  Det är komplicerat att se till  att allt går i takt. VA-planen är en del i hur vi ska ha en stabil och långsiktig lösning på utvecklingen i kommunen. Den hänger ihop med byggnation, utbyggnad av elnätet, infrastruktur och massa saker som är grundläggande för att man ska kunna utveckla ett samhälle. Därför är det viktigt att VA-planen uppdateras kontinuerligt eftersom verkligheten förändras och då måsta man anpassa sig till det.

EWA LINNROS

Läs också