Varför uppfylldes inte kraven?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Det blev inget svar på frågan varför kommunen inte uppfyllde kravet att bygga en parkeringsplats till Mälaröhallen. Tar kommunen det lättvindigt att man inte på något sätt har uppfyllt det absoluta krav som ställdes för att bygglovet skulle godkännas? Hade man svarat på samma sätt, om det var en privatperson, som inte uppfyllde kraven i givna bygglov?

– Byggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2014 i förhandsbesked att en sporthall på 2 400 kvadratmeter kunde tillåtas på platsen. I detta beslut angavs att det enda som prövades var själva lokaliseringen, övrigt skulle prövas i bygglov. I februari 2015 beslutade byggnadsnämnden att bevilja bygglov för en sporthall på 2 713 kvadratmeter. I beslutet infördes även att det var grundat på den verksamhetsbeskrivning som dåvarande tekniska kontoret skickade in. Arrangemangvolymen var max 300 deltagare. Tekniska kontoret lämnade även in en trafik- och parkeringsutredning för att kartlägga behov av parkering och se över trafiksituationen med förslag på åtgärder.

Därefter redovisade tekniska kontoret en parkeringslösning som stämde överens med åtgärder upptagna i trafikutredningen.

Vilken parkeringslösning var det?

– Parkeringslösningen som redovisade var att vid större arrangemang, skulle intilliggande grusyta/bollplan, syd-väst om befintlig parkering kunna användas som extra parkering, redovisningen innehöll 100 extra parkeringsplatser. I övrigt lämnades information om  att den befintliga skolparkeringen skulle utökas till totalt 48 parkeringsplatser samt tre parkeringsplatser för funktionsnedsatta och 50 platser för cykelparkering.

Men återigen, varför har kommunen inte uppfyllt kravet på parkeringsplats för Mälaröhallens besökare?

– Frågan har stötts och blötts och det var flera intilliggande ytor som också var föremål för bygglovshantering, men som inte rörde själva Mälaröhallen. Tennisklubben byggde exempelvis ut sin hall. Men så här i efterhand och i nuläget kan vi konstatera att man behöver se över behovet av parkeringar, för det är uppenbarligen inte fullgott. Man jobbar  just nu med en ny bygglovsansökan för detta, mer vet jag inte i nuläget.  Det är en ansökan som pågår så vi får återkomma till detta.

  

Jag vill veta om de politiker som sitter i byggnadsnämnden, socialnämnden med flera får någon form av utbildning inom nämndernas område? Byggnadsnämnden exempelvis kräver en hel del kunskap om vad lagar och regler säger.

– Alla förtroendevalda får en introduktion i samtliga tillämpliga lagrum i början på den nya mandatperioden. Därutöver håller kommunkansliet utbildningar för respektive nämnder samt på individnivå. 

Hör hela intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/J3.mp3

EWA LINNROS

Läs också