Visioner kring äldreomsorgen

Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om äldreomsorg. I Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorg, rankas kommunen högt.

I alliansplattformen för 2015 till 2018 står att man vill att de äldre ska få bo kvar i sina egna hem så länge som de önskar, ha en väl fungerande hemtjänst, ge ett fortsatt stöd till anhörigvården, ge stöd till frivilligorganisationernas arbete, utreda möjligheterna till att medföra husdjur i särskilt boende samt möjliggöra pedagogiska trädgårdar.

Annons

I Socialstyrelsens senaste öppna jämförelser placerar sig Ekerö kommun väl.  För att nämna några resultat visar exempelvis indikatorn ”hemtjänst” i sin helhet att 96 procent sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och på 20:e plats i riket. I indikatorn ”särskilt boende” i sin helhet anger 90 procent av de tillfrågade att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende och placerar Ekerö på första plats i länet och 25:e plats i riket. För indikatorn ”mat- och måltidsmiljö i särskilt boende” hamnar däremot kommunen bland de 25 procent av kommuner med lägst resultat. Med anledning av det har socialnämnden gett kontoret i uppdrag att genomföra en extern kvalitetsuppföljning av mat och måltider i särskilt boende med extern expertis för att föreslå kvalitetshöjande åtgärder.

När det gäller äldres omdömen för ”ordinärt boende” ligger kommunen på plats 2 i länet och plats 21 i riket. Övriga indikationer för området ”sammanhållen vård och omsorg”, ligger kommunen plats 2 i länet och plats 84 i riket.

I Socialstyrelsens öppna jämförelser 2015 utsågs också Färingsöhemmet till Sveriges bästa äldreboende. Under mandatperioden invigdes äldreboendet Söderströmsgården på Färingsö. Idag har kommunen sammantaget 205 platser varav 191 i nuläget är ianspråktagna. De ännu ej nyttjade platserna är i det nybyggda Söderströmsgården.

 MODERATERNA

Ekeröalliansen har skapat förutsättningar för att vår kommun ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i. Att vi befinner oss i toppen av kommunsverige avseende hemtjänst och särskilt boende visar Socialstyrelsens årliga uppföljning. Vi vill att den enskilde ska få ökat inflytande att påverka sin livssituation. Kommunens äldre ska få bo kvar i sitt eget hem så länge de önskar. Därför arbetar vi för en fungerande hemtjänst med stor valfrihet samt ett ökat användande av välfärdsteknik. Ekerömoderaterna vill erbjuda en mångfald av boenden anpassade för äldre. Under mandatperioden har vi invigt Söderströmsgården och kommer prioritera byggnationen av ytterligare ett boende för äldre. Vi vill även möjliggöra för andra boendeformer såsom trygghetsboenden och seniorboenden i kommunens centrala delar.

CENTERPARTIET

Äldreomsorgen i Ekerö kommun har mycket hög kvalitet. Vi slår vakt om valfriheten att välja hemtjänstutförare samt om du vill bo kvar hemma med hemtjänst eller har behov av särskilt boende för äldre. Våra äldreboenden byggs främst i tätortsbanden, men hyresbostäder i hela kommunen gör det möjligt att bo kvar på sin ort när exempelvis det egna huset blir för stort att sköta. Vår personal ska erbjudas fortbildning. Här har Silviautbildningarna en viktig roll, inte minst för personal som arbetar med demenssjuka. Maten, kulturen och husdjur i vården är viktig. Det arbetas kontinuerligt med att utveckla arbetsformer så måltiden blir en ljuspunkt på dagen. Digitaliseringen i hemtjänsten kommer vara viktig framöver. Det personliga mötet ersätts inte, det kommer vara en bra komplettering.

KRISTDEMOKRATERNA

Ekerö ska vara den bästa kommunen att åldras i om Kristdemokraterna får bestämma. Vi vill satsa på trygghet, medbestämmande och självständighet.  Du som äldre ska alltid känna dig trygg i ditt boende och med din vardag. Vi vill att hemtjänsten ska ha kontinuitet så att du lär känna din egen hemtjänstpersonal. Vi vill införa mer självbestämmande så att du kan få det du vill ha, till exempel få hjälp med att gå på gym, klappa en häst eller få sällskap på lunchen. Vi vill införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Det betyder att du som är över 85 år ska få plats på särskilt boende utan att behöva genomgå en biståndsprövning. Det är tryggt att veta att man får en plats den dagen som man behöver den – utan krångel. För Kristdemokraterna är äldreomsorgen och välfärden i fokus.             

LIBERALERNA

Liberalerna vill ge förutsättningar för våra äldre att leva värdiga och innehållsrika liv. Äldre är ingen homogen grupp, utan individer och måste därför ges fler möjligheter att välja hur de vill bo och leva. Därför är det viktigt att vi har olika boendeformer i kommunen, bland annat mindre hyresrätter. Äldres psykosociala hälsa är en fråga vi måste jobba mer med. Trygghetsboenden med fokus på social gemenskap behöver byggas – ensamheten är en stor anledning till ohälsa hos äldre. God och varierad mat är också viktig för såväl fysisk som psykisk hälsa. Därutöver behöver kommunen ge stöd till och samverka med civilsamhället för att erbjuda olika aktiviteter för äldre. Fler lokaler för föreningar och aktiviteter behövs också. Detta måste alltid finnas med i planeringen av nya områden.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill att kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder för äldre, även för dem utan eget kapital. Ett sådant boende kan vara en bostad där var och en har sin egen lägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen, lämpliga för ett aktivt liv. En sådan lösning möjliggör gemenskap och samvaro med andra. Många vill klara sig själva så länge det går. Det förutsätter att tillgången på hemtjänst i form av service, tillsyn och omsorg säkerställs såväl som tillgången till friskvård och socialt umgänge. Primärvård och viss sjukvård ska kunna ges i hemmet eller i närområdet. När man inte längre kan bo kvar hemma ska man garanteras tillgång till ett boende där man får god omvårdnad efter behov. Vårdboendet ska vara enkelt att besöka, både med bil och med kollektivtrafik.

MILJÖPARTIET

Social hållbarhet är vår bas. Vi blir allt fler äldre, snart cirka 5 400 stycken. Hur möta deras behov?  Meningsfull tillvaro och behovsanpassade boenden är viktigt. Gruppen kommer göra sin röst hörd. Krav kommer att ställas på till exempel lokaler, på representation i politiken och på behovsanpassade boenden. Vi måste möta gruppens perspektiv. Vi vill etablera samskapande för hur service och boenden kan utformas. Skapa högre värden för dem, ge dem makt. Det är basen för social hållbarhet. Inte bara avseende boenden utan också för meningsskapande. En idé värd att pröva inom äldreboenden för att höja känslan av medskapande är till exempel att lansera ”Cykling utan ålder”, där volontärer tar med personer vid äldreboenden på cykelturer. Passagerarna får frisk luft och nya intryck och återuppväcka gamla minnen.

ÖPARTIET

Det ska vara tryggt att åldras på Ekerö. Att tvingas flytta från sin hembygd på ålderns höst anser vi är ovärdigt. Ekerö behöver flera platser i särskilt boende. Det är inte acceptabelt att gamla måste flytta ifrån öarna för att få den vård de behöver. Vi vill också att det ska byggas nya bostäder för de äldre i både tätort och ytterområden. Detta för att skapa möjlighet att bo kvar i sin hembygd med närhet till familj och vänner. För att underlätta för den som vill vårda sin maka/make/partner måste behovet av dagvårdsplatser och korttidsboende utökas. För oss är det viktigt att var och en ska kunna välja den vård och omsorg som den äldre har behov av. Ekerö måste därför kunna erbjuda många olika boendeformer och former av stöd. Öpartiet vill utveckla äldreomsorgen inte sälja ut och avveckla den.                                        

VÄNSTERPARTIET

Ekerö behöver fler äldreboenden. Alla som har behov ska få plats på boende inom rimlig tid. Fler anställda i äldreomsorgen är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Mer personal ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre. Stärkt bemanning skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten. Det finns också behov av satsningar på rätt kompetens och påbyggnadsutbildning inom områden som exempelvis demenssjukdom, rehabilitering och palliativ vård. Rätt kompetens är en förutsättning för en bra äldreomsorg. En annan viktig förändring är att vinstintresset inom omsorgen måste stoppas. Äldreomsorgen läcker pengar när privata företag tillåts ta ut vinst istället för att låta alla pengar gå till verksamheten.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna Ekerö vill verka för att alla människor ska kunna åldras med bibehållen rätt till ett värdigt liv. Vi accepterar inte att äldre hamnar i social isolering eller känner oro för att åldras på grund av brister i omsorgen. Ekerö kommun ska erbjuda en väl utbyggd äldreomsorg med ett stort utbud av boenden, tillgång till hemsjukvård, hemtjänst, dagverksamhet och nattpatruller. Biståndsbedömningarna bör vara generösa och individanpassade och personaltätheten måste öka. För att främja livskvalitet och trygghet för boende på äldreboenden ska dessa erbjudas mat av god kvalitet och krav ska ställas på att personalen behärskar svenska språket. Sverigedemokraterna motsätter sig varje placering av asylsökande på kommunens äldreboenden.

EWA LINNROS

Läs också