Visioner kring miljöarbetet

Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om miljö.

Projektet med att ge en giftfri vardag för barnen och införande av laddstolpar är ett par av de miljöinsatser som gjorts i kommunen under den gångna mandatperioden. I Ekeröalliansens plattform för den snart passerade mandatperioden skriver man att ”kommunens miljöarbete ska ske systematiskt och kontinuerligt förbättras. Ett miljöperspektiv ska alltid tas med i kommunens aktiviteter och beslut.” När den nya översiktsplanen antogs, yrkade Miljöpartiet på avslag då de ansåg att det saknas ett helhetsperspektiv i översiktsplanen, att översiktsplanen inte integrerat målen i Parisavtalet för att begränsa klimatförändringarna och att man inte tagit hänsyn till de globala målen för att planera hur kommunen kan bidra till att Sverige ska uppnå dem. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), kommenterade detta med att allt inte kan komma med i översiktsplanen.

Ett stort miljöarbete är det som rör vatten och avlopp (VA). Kommunens avloppsnät är under utbyggnad, men det finns många enskilda avlopp i kommunen. Arbetet med att fortsätta sanering av dåliga avloppssystem för att värna grundvattnet och Mälaren är också något som tas upp i plattformen. Här står också att ”kommunen ska i egen verksamhet och i energirådgivning främja omställningen till miljövänliga energisystem”.

Under 2015 sjösattes projektet med matavfallshanteringen i hela kommunen. Matavfallet, som samlas in i gröna påsar, omvandlas till biogas och biogödsel. Detta sker på en sopsorteringsanläggning med så kallad optisk sortering. En beräkning som presenterades 2015, visade at mälaröborna varje år slänger 2 400 ton matavfall i soporna, vilket motsvarar 92 kilo matavfall per person. 2 400 ton matavfall kan omvandlas till biogödsel och biogas som motsvarar 264 000 liter bensin.

EWA LINNROS

MODERATERNA

Vi arbetar för en smart och hållbar kommun då det är genom innovativa lösningar vi skapar konkreta miljöeffekter. Under de senaste åren har vi kontinuerligt förbättrat kommunens miljöarbete, skapat en giftfri vardag för våra barn och främjat omställningen till miljövänliga energisystem. Vi har tagit fram en ny miljöstrategi för ett miljöperspektiv i fler beslut, infört lokalt kretslopp och sanerat dåliga avloppsystem för att rena grundvattnet i Mälaren. Nu vill vi intensifiera vårt arbete genom solceller på samtliga av Ekerö bostäders nybyggnationer och fler laddstolpar för elbilar. Genom regelförenklingar och bra service till företag och privatpersoner vill vi göra det enklare att göra klimatsmarta val. En av våra viktigaste uppgifter blir att genomföra tillsyn för det stora vägbygget.

 

CENTERPARTIET

Centerpartiet är Ekeröalliansens gröna röst. På initiativ av Centerpartiet har arbetet med att skapa en giftfri vardag för våra barn och ungdomar genomförts. Vi har initierat laddstolpar vid infartsparkeringen i Ekerö. Fler laddstolpar behöver installeras. Mälaren är dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor. Viktigt att skydda Mälarens vatten mot utsläpp. Båtbottenfärger riskerar att skada Mälarens vatten. Lokalt tillredda måltider till våra barn, ungdomar och äldre, gärna ekologiskt. Satsning på fler båtpendlingslinjer och färja till Hässelby. Fortsatt sanering av enskilda avlopp. Viktigt med utbyggnad av VA-systemet och dagvattenrening. Fler byggnader med sedumtak och solpaneler. Kommunens tjänstebilar ska vara miljöklassifierade. Bevara grönområdet i Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen.

KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vi som lever nu ska lämna över en jord som nästa generation kan ha som hem. Vi vill till exempel fortsatt satsa på kollektivtrafiken, infartsparkeringar och utbyggnad av gång- och cykelvägar så fler väljer att åka kollektivt. Fortsatt sanering av enskilda avlopp och förbättra kontrollen kring dessa. Vid upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas. Marknadsför tydligare ”gröna påsen” så att fler väljer att sortera sina matrester. Fler laddstolpar i kommunen. Uppmuntra förskolor och skolor att ännu mer arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor. Bygga planerat närvärmeverk i anslutning till vårt reningsverk.

                  

LIBERALERNA

Liberalernas Ekerö är en kommun där tillväxt, cirkulär ekonomi och god hushållning med ändliga resurser går hand i hand. Vi vill ha en nollvision för nedskräpning. Det som slängs i naturen hamnar till sist som bland annat mikroplast i vår mat. Första steget är att utveckla en nedskräpningspolicy och utse en särskilt ansvarig renhållningsingenjör. Föroreningar ska inte lagras i marken eller ledas ut i våra vattendrag. En kommunal dagvattenpolicy ska tas fram. Liberalerna tog förra mandatperioden initiativ till ”gröna påsen”. Sopsorteringen bör utvecklas med fler fraktioner i soptunnorna. Sänkt bygglovsavgift om solpaneler installeras vid nybyggnation kan stimulera omställningen av vår energiförsörjning. Kommunen bör gå före och installera solpaneler i verksamhetslokaler som är lämpliga för det. 

SOCIALDEMOKRATERNA

Vår vision är ett samhälle byggt på en ekologisk grundsyn och långsiktigt hållbar utveckling. Den fysiska miljön ska bidra till hög livskvalitet och god hälsa för ekeröborna. Det öppna landskapet, våra hagar, åkrar, ängar och skogar ska värnas. Våra stränder ska vara tillgängliga och vattnet rent. Vid allt beslutsfattande måste underlag tas fram som tydliggör beslutets konsekvenser för miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Fler arbetstillfällen i Ekerö kommun skulle ge betydande miljö- och hälsovinster. Ekerö bör stödja introduktion och användning av alternativa, mindre energislukande och miljöbelastande fordon och drivmedel. Kommunen ska verka för bättre hushållning med energi och för mer källsortering och materialåtervinning.

MILJÖPARTIET

Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart. Med höga ambitioner, sunt förnuft och modern teknik kan vi ställa om. Mälaröarna har ett utsatt läge mitt i Mälaren. För att skydda miljön och Mälaren som dricksvattentäkt vill vi begränsa utsläppen från jordbruket och förhindra att mikroplaster sprids i vattendrag och sjöar, sanera förorenad mark, minska antibiotikaförskrivning och öka andelen ekologiskt jordbruk. För klimatets skull vill vi sänka utsläppen av växthusgaser. Det gör vi genom att ta oss an ”biffen, bostaden, bilen och börsen”, det vill säga ökar andelen vegetarisk kost, energieffektiviserar byggnader, solceller, prioriterar resor till fots, cykel och buss, satsar på gröna obligationer och hållbart pensionssparande. Delningsekonomin förenklar livspusslet och sparar på jordens resurser.

ÖPARTIET

Öpartiet vill att miljön genomsyrar Ekerö kommuns alla beslut. En mängd områden kräver miljöfrämjande insatser som är av yttersta vikt för kommande generationer. Ett ensidigt jordbruk utarmar den biologiska mångfalden. Med bekämpningsmedel riskerar vi att skada pollinerande insekters livsmiljö, som är betydelsefullt för vår livsmedelsproduktion. Vårt dricksvatten måste skyddas där hormonstörande giftiga ämnen, plast från samhället och produktion utgör ett hot. Vi vill utveckla energi- och avloppsanläggningar, bioreningsverk, solpaneler och privata vindkraftverk. Fossila utsläpp måste begränsas. Klimat och miljö ska tas på allvar och inte påverkas av särintressen och kortsiktighet. Lyssna på medborgarnas förslag om miljövänliga alternativ. Återbruk och mångfald bör vara ledord i allt vi gör.

                                         

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen. I kommunen behöver det bli enklare att resa kollektivt och då behöver både den fjärde filen på Ekerövägen komma till och pendelbåten behöver få både fler och tätare turer. Vänsterpartiet vill även att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för resenären. Att återvinna matavfall med gröna påsen och sortera hushållssoporna behöver bli enklare. Tillgängligheten att hämta nya gröna påsar behöver bli bättre, kommunhusets reception och återvinningscentralen i Skå räcker inte. Vid kommunens återvinningsstationer behöver både belysning och tillgänglighet förbättras. Dessutom behöver kärlen tömmas mer frekvent. I dagsläget hinner de knappt tömmas innan de är fulla igen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna Ekerö verkar för en sund och hållbar framtid där vi värnar om vår fantastiska naturmiljö som vi har på Mälaröarna. Då tunga transporter är en stor klimatbov så vill vi verka för en större andel närodlad och ekologisk matproduktion på Mälaröarna. Mat med högt näringsinnehåll och utan gifter är en förutsättning för god hälsa. Vi vill ge invånarna vetskap om var den mat de äter kommer ifrån och vi vill därför införa ursprungsmärkning på de matsedlar som finns inom Ekerö kommun. Vi arbetar också för att öka andelen ekologiska råvaror i de kommunala köken både inom skola och äldreomsorg. Vår miljö är ett gemensamt ansvar där ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 

Läs också