Visioner kring skolans värld

 Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om skola. Under den gångna mandatperioden har kommunen rankats som bäst på sjätte plats i rankingen ”Bästa skolkommun”. Samtidigt har två stora skolfrågor lett till folkstorm.

I  alliansplattformen för mandatperioden 2015 till 2018 sattes målet att Ekerö kommuns skolor skulle kunna mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet.

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser, hamnade Ekerö kommun som bäst på plats sex under mandatperioden, detta var 2016. För 2017 har kommunen tappat något och ligger nu på åttonde plats bland landets kommuner.

I Lärarnasförbundets ranking för 2017, ligger kommunen på plats 89, vilket är ett avancemang från plats 143 året innan.

I plattformen står det vidare: ”Vi vill bevara de små skolenheterna framför allt på landsbygden” och att: ”Vi vill fortsätta ge Ekerös föräldrar och barn/elever valfrihet att välja förskola, grundskola och gymnasium.”

Under 2016 rasade en storm, då ett beslut om att flytta Ekebyhovskolans högstadium presenterades. Föräldrar, personal och elever protesterade och en kamp för att stoppa planerna pågick under flera månader. Oppositionspartierna opponerade sig också och hävdade att beslutet dykt upp utan förvarning och saknade flera underlag. Men protesterna gav inte resultat och flytten blev ett faktum.

2017 var det dags igen, nu föreslog alliansen att Sanduddens skola skulle säljas ut till en privat aktör. Åter väcktes protester och denna gång med en sådan kraft från framförallt föräldrarna i Sandudden, att alliansen till slut backade och man beslutade att Sanduddens skola skulle förbli en kommunal skola.

Kommunen växer ständigt och behovet av en helt ny skola är mycket stort. Planerna är igång för en sådan, men när denna skola kan komma på plats, är långt ifrån klart.  

Annons 

MODERATERNA

Våra skolor kan idag mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet, men vi kan bli ännu bättre.  Vi vill fortsätta vårt arbete att erbjuda eleverna de bästa lärarna, smarta inlärningsmetoder och en effektiv kvalitetsuppföljning. Ingen elev ska behöva halka efter, inte nå E i alla ämnen eller sakna tillräckligt med utmaningar för att nå sin fulla potential. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare, satsa på kompetensutveckling och digital utveckling vill vi behålla och locka hit de bästa lärarna. Vi välkomnar fristående skolor för att ge alla möjlighet till en skola som passar den enskildes behov bäst. Trygghet, arbetsro och respekt är grundläggande förutsättningar för lärande. I våra skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier.

CENTERPARTIET

Centerpartiet vill garantera att kommunens förskolor och skolor genomsyras av hög kvalitet, trivsel och trygghet i kommunens alla delar. Samtliga skolor ska ha de högsta möjliga kunskapsskapande miljöer med målet att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. All personal på skolan ska ges de bästa verktygen för att kunna utföra sitt uppdrag där lärarna får mer tid till undervisningen. Vi ser vikten av det fria valet, det vill säga att familjen kan välja den inriktning man önskar genom att det finns såväl förskolor och skolor i kommunal regi som friskolor. Lika viktigt är det att vi håller hög kvalitet på maten – helst närodlad och ekologisk – där en professionell upphandling är av största vikt. Barnperspektivet ska gälla all trafikplanering kring förskolor och skolor.

KRISTDEMOKRATERNA

KD:s skolpolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro, där varje skola ska ha stor frihet att utforma verksamheten. Vi ser gärna att kommande skola i Bryggaområdet blir en friskola med attraktiv inriktning. Elever som mår bra lär sig bättre. Vi vill därför ytterligare rusta elevhälsan så att den kan möta och stödja barn som mår dåligt. Gärna i form av en elevhälsogaranti. Barn som rör på sig lär sig bättre. Vi tycker därför att organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan. När det gäller digitalisering och programmering har skolan fått nya direktiv från staten. Vi vill därför se en satsning på IT/digitala verktyg på skolorna. Nolltolerans skall naturligtvis gälla mot såväl mobbing och annan kränkande behandling. Därför måste värdegrundsarbetet utvecklas på skolorna.

LIBERALERNA

Liberalerna vill ha en skola/förskola med trygga barn och stolta pedagoger. Därför vill vi satsa på förebyggande arbete för förbättrad psykosocial hälsa samt stärka stödet till barn och elever med särskilda behov. Förebyggande arbete som integreras i den ordinarie verksamheten är mycket mer resurseffektivt än akutinsatser när det redan gått snett. Det tjänar alla på. I Liberalernas skola ska inte en enda elev trilla utanför för att skolan inte såg, eller saknade resurser att stödja eleven. Konkret handlar det om att satsa på såväl fysisk som psykosocial hälsa. Mer fysisk rörelse under skoldagen, en förstärkning av resursteamet, och kompetensutveckling av pedagogerna. Vi vill även göra en satsning på pedagogernas arbetsmiljö, med mer planeringstid och ökade möjligheter till kollegialt utbyte.

Annons

SOCIALDEMOKRATERNA

Ekerö kommun är en attraktiv kommun för barnfamiljer och vi fortsätter att växa i snabb takt. Det förutsätter att kommunen arbetar långsiktigt och gör de nödvändiga investeringar i skolan som behövs. Kommunen behöver en ny central skola för att möta den redan befintliga bristen på skolplatser och för att framtidens elever ska få plats i Ekerö. Idag tenderar klasserna bli allt större i takt med att kommunen växer. Mindre barngrupper ger en bättre studiemiljö för barnen och lugnare arbetsmiljö för personalen. Det är redan idag svårt att rekrytera pedagoger, små klasser är en konkurrensfördel som Ekerö borde jobba för. Alla skolor ska dessutom ha tillgång till fullgoda lokaler, från vanliga klassrum till salar för bland annat hemkunskap och slöjd samt tillgång till fräscha gymnastiksalar.

MILJÖPARTIET

Miljöpartiets vision om skolan är en likvärdig skola där alla elever utmanas utifrån sina förutsättningar. Barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära ska stå i centrum. När lärarna trivs på sina jobb och har bra arbetsvillkor skapas en god lärandemiljö. Elever med olika bakgrund lär av varandra och lärarna har tid att vara lyhörda och se alla barns behov. Det främjar tolerans och vidgar perspektiven. Utomhuspedagogik och daglig fysisk aktivitet främjar lärandet och hälsan. Utvecklingen av digitalisering och programmering i skolan är nödvändigt för ett jämlikt deltagande i samhället. Vi vill ha tidigare stödinsatser och förstärkning av elevhälsan för att motverka den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa bland unga. En bra skola ger social hållbarhet. Lärarna är nyckeln till en bra skola.

ÖPARTIET

Vi vill utveckla skola och förskola på Ekerö, inte sälja och avveckla dem. Alliansens försök att sälja Sanduddens skola motsatte vi oss med stor framgång. Skolan är nu kvar i kommunal drift. I planeringen utelämnas konsekvent förskolor och skolor. Vi accepterar inte detta. Vidare hävdas att Ekerö är 6:e bästa skolkommun sett till betyg efter klass 9. Vi vet utifrån Skolverkets statistik att det beror på ”glädjebetyg”, vilket får till följd att våra elever ej klarar gymnasiet. Sett till resultat efter gymnasiet hamnar Ekerös elever på 163 plats! Det är inte värdigt våra unga. Vi anser att det måste satsas på kompetenta och behöriga lärare och förskollärare likväl som att lärartätheten måste öka – då ger vi våra unga en ljus framtid. Vi vill även påbörja utredning för en gymnasieskola på Ekerö.

VÄNSTERPARTIET

I Sverige har vi ett kommunalt självstyre som är tämligen långtgående. På vissa områden fungerar detta klart tillfredställande. Ett område som är av stor nationell betydelse är skolan. Att våra barn och ungdomar når kunskapsmålen är av mycket stor betydelse. Dagens styrning av skolan är dessutom otydlig. Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags dubbelkommando över skolpolitiken. Därför är det hög tid att återförstatliga skolan. På Ekerö vill vi satsa på mindre skolklasser och fler vuxna i skolan. Lärarna bör få mer tid till undervisning. Lönerna och statusen måste höjas för lärarna generellt. På sikt måste vi även ha ett gymnasium på Ekerö.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi anser att skolan åter ska förstatligas och att Ekerös skolor åter får möjlighet att erbjuda en trygg, rättvis och likvärdig skolgång för alla elever. Läraryrkets status måste höjas och det ska råda absolut nolltolerans mot våld, hot och mobbning i våra skolor. Det svenska språket måste prioriteras och vi vill införa ett kunskapslyft i svenska. Vi bör fokusera på kvalitetsribba istället för vinsttak. Konstruktivt och kritiskt tänkande bör uppmuntras, inte bestraffas. Sverigedemokraterna Ekerö vill att samtliga skolor, såväl kommunala som privata på våra öar ska erbjuda en trygg miljö. Det är orimligt att så mycket av lärarnas tid idag går åt till att lösa konflikter och bringa ordning i klassrummen istället för att ägna sig åt det dom borde få fokusera på, det vill säga att undervisa.

Annons

DIN FRÅGA TILL POLITIKERNA

Skicka in din fråga till politikerna. Märk frågan med ämne (bostäder, ekonomi, skola, äldreomsorg, trafik,kultur- och fritid, miljö,näringsliv)

Om din fråga är ställd till ett speciellt parti, märk ut även detta.

Maila till: red@malaroarnasnyheter.se

eller med brev till:

Mälaröarnas nyheter

Box 100, 178 22 Ekerö

EWA LINNROS

 

Läs också