Visioner kring trafiken

Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om trafiken. Här finns många gemensamma nämnare mellan de olika partiernas visioner.

Trafiken har varit och är fortfarande ett hett ämne för kommunen. Inför förra valet presenterade moderaterna en storslagen trafiklösning med en terminal där en pendelbåtshamn anslöt och med infartsparkering och en linbana som skulle ansluta till en tunnelbanestation. Detta blev det ingenting av och till detta val har inga sådana idéer lagts fram. Men trafiksituationen är fortfarande ett  aktuellt ämne för de förtroendevalda.

Invånarantalet ökar i kommunen, men vägarna till och från har inte blivit fler. Sårbarheten med endast en vägförbindelse på land, har kommuninvånarna fått känna av flera gånger. För några månader sedan fastnade bland annat Nockebybron och köerna växte snabbt.

När det gäller busstrafiken blev det några bakslag då SL i ett stort sparpaket, drog in flera turer och några linjer försvann helt. Däremot vände ekonomin och något år efter neddragningarna, kunde man fylla på med nya turer. Många kommuninvånare vittnar dock fortfarande om stora brister vad beträffar turtätheten i kollektivtrafiken.

Detaljplanen för den nya bussdepån i Enlunda vann laga kraft, men markägarfrågor är inte lösta vilket gör att bussdepån ännu inte börjat byggas. När detta kan ske är oklart.

Men under den gångna mandatperioden har också kommunen berikats med pendelbåtstrafik och denna kommer att permanentas till hösten, eventuellt med flera turer dessutom.

Det är stora saker i görningen när det gäller vägnätet, arbetet med Förbifart Stockholm är i full gång och breddningen av Ekerövägen kommer snart att börja. Det är ett omfattande arbete, bland annat ska både Drottningholmsbron och Nockebybron breddas med en halv meter på vardera sida, Lindö tunnel ska få ytterligare ett rör för att man ska få plats med tvåfilig väg ut mot öarna och en ny bro ska också byggas i Tappström.   

Annons 
 

MODERATERNA

Det ska vara enkelt att resa till, från och inom kommunen och vi har gjort flera insatser som kommer öka trafikflödet och underlätta resandet. Genom intensiva förhandlingar med Trafikverket har vi utverkat en breddning av Ekerövägen, Förbifart Stockholm etableras på Lovö och efter förhandlingar med landstinget permanentas pendelbåten. Vi fortsätter arbetet genom att verka för bättre kvalitet i hela kommunens vägnät, införa samåkning i bussfiler och upprätta en bussfil mellan Brommaplan och Nockeby. Att fler åker kollektivt är avgörande för att vi ska få en hållbar trafik samtidigt som kommunen växer. Vi arbetar för goda parkeringsmöjligheter i centrum, fler turer för pendelbåten, fler pendelbåtslinjer och direktbussar till stora arbetsplatsområden. Vi arbetar även för ett större inflytande i frågor om trafik- och infrastruktur då vi är övertygade om att det är vi som lever på öarna som har bäst insyn i vad som behöver förbättras. 

CENTERPARTIET

Med beslutade och snart genomförda satsningar på fiber, mobiltäckning, utökad pendelbåtstrafik och nytt kollektivkörfält samt VA-utbyggnad har Centerpartiet bidragit till en snabbt utbyggd infrastruktur. Nu går vi vidare mot ett sammanhängande cykelvägnät med prioritet på säkra skolvägar, bättre nyttjande av vattenvägar, infartsparkeringar med laddstolpar och tvärförbindelser inom kommunen, frågor som kräver samverkan med landstinget, Trafikverket med flera. Trafiksäkerhet och framkomlighet ska förbättras genom nya rondeller i Tappström och i Svanhagen samt ianspråktagande av vägreservat på både Ekerö och Färingsö. Nya centrum i Ekerö, Träkvista och Stenhamra måste ha kundparkeringar så att butiker och handel blir lätt tillgängliga.

KRISTDEMOKRATERNA

Stora delar av vårt vägnät på öarna är från 30-talet och är i behov av upprustning. Vi driver därför på riksnivå att staten måste öka Stockholms andel av investeringarna i infrastruktur och kollektivtrafik från 10 till 15 procent och att Trafikverket måste ta ett större ansvar för underhållet. Vi är ett bilvänligt parti och bilen kommer fortsatt att vara viktig för oss mälaröbor. Därför behöver vi till exempel öka parkeringsnormen vid centrumbyggnationerna. Fler infartsparkeringar behövs till exempel vid Träkvistavallen. Det är hög tid att få till en gång- och cykelväg mellan Adelsöfärjan och Munsö skola. Vårt initiativ med pendelbåtar på Mälaren har blivit lyckat. Vi vill utveckla pendelbåtstrafiken. Vi vill även ansöka om pengar från EU:s infrastruktursutbyggnadsfond. Vi borde uppfylla kriterierna för detta. Utbyggnad av kollektivtrafiken är prioriterat.                 

LIBERALERNA

Infrastruktur måste planeras som en helhet som hänger ihop. Därför har Liberalerna i vårt budgetförslag bland annat avsatt medel för en fördjupad trafikutredning kring utbyggnaden av centrum samt en utredning om säkra skolvägar. Vi har även varit drivande i att ta fram en cykelplan för kommunen. Även om vi som kommun inte styr över vägar och kollektivtrafik är det viktigt att vi kan förmedla en helhetsbild över hur vi vill att det ska fungera till landstinget och Trafikverket. Till exempel vill vi planera för ett uppvärmt resecentrum i Ekerö centrum och en andra bro över Tappströmskanalen. Vi vill också att Ekerö ska bli en pilotkommun för anropsstyrd kollektivtrafik och flexibla nattstopp på bussarna. De frågorna har landstinget redan fattat beslut om men Ekerö måste driva på för att bli pilotkommun. 

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill verka för ett dynamisk och sammanhållet Ekerö. En ringled inom det så kallade tätortsbandet skapar förutsättningar för ett attraktivt kollektivtrafikresande inom och mellan våra tätorter. Bättre trafikplanering samt kommunalisering av huvudmannaskapet för vägnätet behövs, men också en utbyggnad av gång- och cykelvägarna. En väl fungerande kollektivtrafik till och från Ekerö är nödvändigt, särskilt med tanke på det hårda tryck vägen kommer att utsättas för de närmaste tio åren. Det måste gå att lita på att bussen kommer men det måste också införas fler alternativa turer, såsom buss med Slagstafärjan till Flemingsberg och en utvecklad pendelbåtstrafik mot Stockholm, med snabbare båtar, utökad turtäthet och avgångstider som passar ekeröborna.

MILJÖPARTIET

Vi vill ha en ö utan kö.  Många bäckar små kan leda till det. I väntan på den fjärde filen finns det mycket vi kan göra lokalt för att underlätta trafiksituationen. Modernisera infartsparkeringar med laddstolpar och säkra cykelparkeringar för pendlare som vill cykla delar av resan. Genom krav på SL-kort som ”betalning” på de centralt belägna infartsparkeringarna kan vi prioritera p-platser för pendlare. Vi vill ha kampanjer för att uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande och cykelpendling. Gratis busskort och cykelbonus kan locka till beteendeförändringar. Gångtunnlar vid de mest belastade trafikljusen gör att trafiken flyter bättre. Prioritera en snabbare utbyggnad av cykelvägar. Tätare samarbete med landstinget för att få en busslinje på färjan och mer vattenburen kollektivtrafik.

ÖPARTIET

Trafikproblemen till och från Brommaplan måste lösas. Ändra rondellen vid Brommaplan till en planskild korsning. Kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum. Busstrafiken till kommunens ytterdelar måste bli tätare och få fler sena förbindelser. Vi ska använda våra vattenvägar och resorna ska kunna betalas med SL-kort. Slagstafärjan ska drivas i statlig regi och ingå i det allmänna vägnätet. Eller bli avgiftsbefriad för ekeröbor (transpondrar). Att färjorna Munsö/Slagsta utökas även till natttrafik. Att en vänthall/toalett vid färjeläget Munsö byggs. Vi vill se gång/cykelväg med belysning från Färingsö till Munsö. Vi anser att kommunen ska ta över ansvaret för väghållning i Närlunda och Stockby vägförening. Underhållskostnaderna ska inte belasta fastighetsägarna.                                          

VÄNSTERPARTIET

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. Att minska utsläpp från bilar är inte tillräckligt för att begränsa trafikens miljö- och klimatpåverkan. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna. Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med tåg och buss även för den regionala och lokala kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill ha satsningar på gratis kollektivtrafik.

Enda sättet att förbättra klimatet samt minska trängseln på våra vägar är att fler åker kollektivt. Vi anser att byggandet av en extra fil och en ny bro vid Tappström är viktigt men det måste ske tillsammans med en satsning på kollektivt åkande.

Därför anser Vänsterpartiet att pengarna från trängselskatten ska gå till att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Trafiksituationen bör ständigt ses över för att följa våra öars utveckling. Pendelbåten är ett transportmedel som det finns många frågetecken kring, främst kring kostnaderna och hur många som faktiskt kan nyttja båten som pendlingsalternativ till och från arbetet. Pendelbåten kostar upp mot tio gånger mer än busstrafiken. Vi anser också att Mälaren som transportväg, ur miljösynpunkt bör användas med försiktighet, då den försörjer två miljoner människor med vatten. Infrastrukturfrågor är alltid komplexa då Ekerö kommun sällan har mandat att själva besluta i dessa. Vi skulle dock vilja undersöka möjligheterna med en direktbuss mellan Ekerö och Fridhemsplan. Ett fjärde körfält är välkommet och gynnar såväl privatpersoner som näringsidkare på Mälaröarna.

EWA LINNROS

Läs också